KLBJCH - NORDJV 16 - Toywinner 16 - Junior Toywinner 16

Russkaya Roskosh Kadril Zarodnaya

 

 

Gentest: prcd-PRA Fri /clear (N/N) 

Bolonka zwetna, bolonka, russkaya tsvetnaya bolonka, heidi vestergaard, bolonka hvalpe, tilsalg, russisk bolonka Bolonka zwetna, bolonka, russkaya tsvetnaya bolonka, heidi vestergaard, bolonka hvalpe, tilsalg, russisk bolonka Bolonka zwetna, bolonka, russkaya tsvetnaya bolonka, heidi vestergaard, bolonka hvalpe, tilsalg, russisk bolonka